Search for
Login | Username Password Forgot? | Email: | Create Account
Non English | Popularity: 1 | Entries: 130 | Updated: 1 year ago | | Add to My Feeds

หลักเซ็กซ์หลังเพศสัมพันธ์ผิดปกติในระยะพักจากจุดสุดยอด
ความผิดปกติในระยะกลับสู่ระยะพัก (Resolution Phase)

ปัญหาในระยะนี้พบได้น้อยแต่ก็มีบ้างได้แก่

- อาการปวดศีรษะหลังจากมีเพศสัมพันธ์ (postcoital headache)

- ภาวะอารมณ์ไม่ดีหลังการมีเพศสัมพันธ์ (postcoital dysphoria)

- นอกจากนี้ในเพศชายอาจมีการแข็งตัวขององคชาติค้างไว้ไม่ยอมอ่อนตัว (priaprism) ซึ่งมักเป็นปัญหาที่เกิดจากโรคทางกาย

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี

Share/Save/Bookmark

More from ท่านชาย


^ Back To Top