Search for
Login | Username Password Forgot? | Email: | Create Account

Non English | Entries: 1452 | Views: 286 | Updated: 3 years ago | | Add to My Feeds
Report
หมวดบัญชีทุน รายการค้าใดที่วิเคราะห์แล้วมีผลทำให้ทุนเพิ่มขึ้นจะบันทึกบัญชีไว้ทางด้านเครดิตส่วนรายการค้าใดที่ วิเคราะห์แล้วมีผลทำให้ทุนลดลงจะบันทึกไว้ทางด้านเดบิต

More from จดทะเบียนบริษัท Insticom.com^ Back To Top